วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

สรุป WK3Group1


การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
ความหมาย
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การประเมินผู้เรียนด้านการแสดงออก กระบวนการเรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็น โดยผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้ทั้งองค์ความรู้และทักษะเข้าด้วยกัน ครูผู้สอนจะประเมินโดยการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ผู้เรียนทำ เพื่อตัดสินความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
คำนิยามลักษณะของการประเมินแบบทั่วไปกับการประเมินตามสภาพจริง คือ การแยกตามการให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันของการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไปกับ การประเมินตามสภาพจริง มีหลายรูปแบบ เช่น Performance Assessment หรือ Performance-based Alternative Assessment , Direct Assessment รูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นการประเมินตามสภาพจริง คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ความสามารถให้เห็นด้วยการปฏิบัติ

ความเหมือนระหว่างการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไป
ความเหมือนระหว่างการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไป คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีทั้งความรู้และทักษะฝีมือตามเป้าหมายของโรงเรียน คือ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อวัดความสำเร็จโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน

ความแตกต่างระหว่างการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไป
ความแตกต่างระหว่างการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไป คือ การประเมินโดยทั่วไป มักจะใช้แบบทดสอบความสามารถผู้เรียน เช่น แบบหลายตัวเลือก เติมคำลงในช่องว่าง ถูกผิด จับคู่ และแบบทดสอบอื่นๆ การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินแบบทั่วๆ ไป เป้าหมายของการประเมินคือ ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง การประเมินแบบทั่วๆ ไปนั้น หลักสูตรเป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียน เนื้อหาสาระจะถูกนำมาพิจารณาก่อน จากนั้นจึงไปสู่หลักสูตรการศึกษา ต่อมารูปแบบการประเมินจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วนำไปใช้ เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรนี้

การผสมผสานระหว่างการประเมินตามสภาพจริงกับการประเมินแบบทั่วไป
การประเมินตามสภาพจริงผสมกับการประเมินแบบทั่วไป ครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องเลือกประเมินผู้เรียนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการประเมินตามสภาพจริงและการประเมินแบบทั่วไป ครูผู้สอนสามารถเลือกประเมินผู้เรียนรวมกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม แต่การประเมินตามสภาพจริงจะคล้ายกับชีวิตจริงมากกว่า เพราะให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถโดยการลงมือปฏิบัติเอง
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่เน้นการปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน และคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์จริง

การประเมินตามสภาพจริงมี 5 ประเภท คือ
1. Performance Assessment (การประเมินจากการปฏิบัติ)
การประเมินจากการปฏิบัติเป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการใช้ความรู้ความคิด โดยให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. Short Investigations (การสืบสวนสั้นๆ)
การสืบสวนสั้นๆ เป็นการประเมินผู้เรียนด้านแนวคิดพื้นฐานและทักษะที่เริ่มต้นจากแรงจูงใจ
3. Open-Response Questions (คำถามปลายเปิด)
คำถามปลายเปิดเป็นการประเมินผู้เรียนด้านการสืบสวนสั้นๆ นำเสนอผู้เรียนด้วยแรงจูงใจและให้ผู้เรียนตอบคำถามที่เป็นลักษณะการเขียนสั้นๆหรือการตอบปากเปล่า
4. Portfolios (แฟ้มสะสมงาน)
แฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินโดยให้ผู้เรียนนำผลงานที่ดีมาเสนอ และสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงาน สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเองและแก้ไขเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
5. Self-assessment (การประเมินตนเอง)
การประเมินตนเองเป็นการประเมินผู้เรียนด้านการมีส่วนร่วม กระบวนการ และผลงานของผู้เรียน คำถามที่ประเมินเป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานของการประเมินตนเอง

บทสรุปของการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงประสบความสำเร็จอย่างมาก เป็นการประเมินที่หลากหลายมีรูปแบบใช้ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบที่แน่นอน เป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการ และการปฏิบัติที่ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และการบูรณาการความรู้ทุกด้านเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของครูผู้สอนต้องการประเมินผู้เรียนอย่างไร โดยมีการออกแบบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการว่า เพื่ออะไร กับใคร อย่างไร ดังนั้นการประเมินที่หลากหลายมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่การออกแบบเพื่อนำไปใช้กับใคร ระดับความรู้ความสามารถ วิชาอะไร เพื่อจุดประสงค์อะไร และสิ่งสำคัญที่ทำให้การประเมินมีความชัดเจน มีมาตรฐานอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน คือ การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) หรือสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อประเมินผลจากผลงานของผู้เรียน

Resources

http://teachingtoday.glencoe.com/howtoarticles/alternative-assessment-primer />
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/methods/assment/as7purp.htm />
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/stw/sw1lk8.htm
http://www.teachervision.fen.com/teaching-methods-and-management/educational-testing/4911.html />
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm />

ศศิธร – นิตยา – เจริญศรี

ไม่มีความคิดเห็น: